ترازو

ترازو محصولی است بر پایه رزین های صنعتی و سنگدانه های معدنی و شیشه ای و فیلرهای طبیعی و بازیافتی.

این محصول بر اساس طرح اختلاط دقیق و توزین بایندرها و دانه ها در محل ساخته شده و به ضخامت یکنواخت روی سطح زمین پخش می شود.

پس از گذشت زمان لازم جهت عمل آوری و رسیدن به مقاومت لازم، سطح نهایی با استفاده از دستگاه های مخصوص ساب و پولیش شده و در نهایت س از پرداخت سطحی به وسیله لاک های صنعتی، محافظت می گردد.

ترازو

ترازو

ترازو