کیفیت مورد انتظار
پروژه ساختمان سامان آمود آژند اندود

ساختمان سامان

نام پروژه: ساختمان سامان
کارفرما: شرکت آرمان کومه
معمار: علیرضا سده زاده

نگار اندیشگان آمود آژند اندود

نگار اندیشگان

نام پروژه: نگار اندیشگان
کارفرما:آقای عسگری
معمار: کوروش رفیعی

پروژه ساختمان شیراز آمود آژند اندود

ساختمان شیراز

نام پروژه: ساختمان شیراز
کارفرما: مهندس شجاعی
معمار: علیرضا سده زاده

رستوران روحی آمود آژند اندود

رستوران روحی

نام پروژه: رستوران روحی
معمار: دفتر معماری نومان

پروژه ویلای چلک آمود آژند اندود

ویلای چلک

نام پروژه: ویلای چلک
کارفرما: آقای قاسمی
معمار: امیر حسین تبریزی

پروژه ویلای باغ زیتون آمود آژند اندود

ویلای باغ زیتون

نام پروژه: ویلای باغ زیتون
معمار: مهندس امیرحسین تبریزی

ساختمان مسکونی آمود آژند اندود

ساختمان مسکونی

نام پروژه: ساختمان مسکونی
کارفرما: آقای جلیلوند
معمار: مهندس نیکبخش