کیفیت مورد انتظار
ویلای اصطلک آمود آژند اندود

ویلای صداقت پیشه

نام پروژه: ویلای صداقت پیشه
کارفرما: آقای صداقت پیشه
معمار: واو استودیو

پروژه ویلای لواسان آمود آژند اندود

ویلای لواسان

نام پروژه: ویلای لواسان
معمار: خانم مهندس پیام یار

پروژه میرعمادی آمود آژند اندود

پروژه میرعمادی

نام پروژه: پروژه میرعمادی
کارفرما: میرعمادی
معمار: میر عمادی

املاک فرهنگ آمود آژند اندود

املاک فرهنگ

نام پروژه: املاک فرهنگ
کارفرما: آقای فرهنگ
معمار: مهندس وحید هاشمیان

سازمان هواشناسی قم

نام پروژه: سازمان هواشناسی قم
کارفرما: اداره هواشناسی
معمار: علی نعمتی