پنل های بتنی سه بعدی
پنل های بتنی سه بعدی را به طور کلی می توان به دو دسته مسطح و سه بعدی تفکیک کرد.

زیگ زاگ

پنل سه بعدی

تک قوس

پنل سه بعدی

تک قوس

پنل سه بعدی

U شکل

پنل سه بعدی

L شکل

پنل سه بعدی