انواع قالب های بتنی

29 بهمن 1400

انواع قالب های بتنی

در انواع قالب بندی ساختمان، مصالح قالب یکی از نقاط و جه تمایز آنها می باشد. بر اساس نوع مصالح قالب، قالب های ساختمانی به انواع زیر دستبه بندی می شوند.